تشییع شهیدان سعید نیا ،یزدی و

202

تشییع پیکر پاک شهیدان: سید علی سعید نیا محمدعلی یزدی علیرضااسماعیل کمال علی اکبر عبدالهی علی اکبر اسماعیلی ..... دهه اول بهمن 1365