زنده سوزاندن جوردانو برونو - جنایات کلیسا و مخالفت با دانشمندان

569
ما شیعیان مسلمان معتقدیم: خداوند غیرمحدود و غیرمادی است و بی اجزاء و بدون ترکیب و ثابتُ بی تغییر است و معتقدیم: خداوند وجودش واجب و عین ذات اوست؛ ما معتقدیم که فقط خداوند است که غیرمحدود است و زنده پاینده است و علم و قدرت غیرمحدودی دارد و مخلوقاتش با اینکه بی شمار هستند ولی هر کدامشان محدودند و معتقدیم خداوند متفاوت است از آنچه خلق کرده و خواهد کرد
pixel