تست خروجی 4 پمپ6000 لیتری آکواریومی پر فروش ایران

2,998

تست خروجی 4 پمپ پر فروش ایران با دستگاه لیتر سنج در ارتفاع 1/5 متری .زمان اندازه گیری شده 30 ثانیه است که نتیجه به این قرار شد. 1- دلفیران در 30 ثانیه 23.9 لیتر، تبدیل به ساعت 2868 لیتر شد. 2- جی کد در 30 ثانیه 18.2 لیتر ،تبدیل به ساعت 2184 لیتر شد. 3- زد لایت در 30 ثانیه 17.6 لیتر ،تبدیل به ساعت 2112 لیتر شد. 4-ریف اختاپوس در 30 ثانیه 19.1 لیتر ،تبدیل به ساعت 2292 لیتر شد.

دلفیران
دلفیران 19 دنبال کننده