بخش۵ از پودمان۴ - ریاضی دهم هنرستان- دکتر عسگری- هنرستان علم و تکنیک

82
تدریس پودمان چهارم ریاضی دهم هنرستان توسط آقای دکتر سجاد عسگری - هنرستان فنی و حرفه ای علم و تکنیک - بخش پنجم
pixel