تدبر در سوره احزاب - جلسه نوزدهم (پایانی)

64
سوره احزاب یکی از سوره های مدنی در جزء بیست و دوم قرآن است. در فهم تدبری قرآن سوره احزاب سوره ای مهم و پرچالش است. در این جلسه، دور سوم تدبر سوره یعنی جمع بندی سیاق ها ادامه می یابد و سیاق سیزدهم جمع بندی می شود و سپس در دور چهارم کل سوره جمع بندی میشود. تدبر هر سوره چهار مرحله است: ۱. بیان مفاهیم آیات ۲. تشخیص پاراگراف ها ۳. جمع بندی پاراگراف ها ۴. جمع بندی سوره.
pixel