فرانسه در دود و آتش و خون

99

فرانسه در دود و آتش و خون یازدهمین هفته تظاهرات ضد دولتی در فرانسه نیز با قلع و قمع پلیس ضد شورش همراه شد.