عیدی مهندس سلام زاده به کودکان بی سرپرست ولیعصر ولیان

264
عیدی امسال جناب آقای مهندس سلام زاده (عضو هیئت مدیره، قائم مقام و سهامدار هتل بیمارستان گاندی و مدیرعامل و سهامدار عمده شرکت کیندو و مجموعه زنجیره ای تصویربرداری سهند) و همسر ایشان به کودکان مرکز بهزیستی ولیعصر ولیان کرج سفر زیارتی مشهد مقدس بود ببینید شادی وصف ناپذیر و قدردانی کودکان رو
pixel