علم تا ثروت (طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب)

912

از مجموعه برنامۀ «علم تا ثروت» شبکهٔ اول سیما»، منبع: وبگاه تلوبیون