آموزش حسابداری - ۲۹ سال در حسابداری راه اشتباه پیمودم تا اینکه !!!

394

عجیب اما واقعی !!!داستانِ و نصایح یک پیشکسوت حسابداری که در کارگاه حسابداران برتر شرکت نمود .حتما ببینید!!!