شکار کبوتر توسط پلیکان !

1,669
کبوتر بیچاره که توسط پلیکان شکار شد
pixel