شعرخوانی مرحوم خسرو شکیبایی

905
فریاد

فریاد

6 سال پیش
درود بر روان بی کران خسرو دلها خسرو شکیبایی روحش شاد