معرفی zone ( پایگاه داده DNS )

110

در این جلسه بخش zone ها را معرفی کرده کاربردهای آن را توضیح داده و انواع آن را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میدهیم