کتاب تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی

771

اشکانیان در تاریخ طولانی فرمانروایان ایرانی، دیرپاترین دودمان محسوب می شوند و با این همه آثار پژوهشی درباره شان اندک و سطحی است. در این پژوهش منابع ایرانی در کنار متون یونانی-رومی، هندی، و چینی برنشانده شده تا تصویری عمیقتر از این دولت به دست آید.نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765

۲ سال پیش
آموزشی
#