تشریفات رییس و هیئت همراه بنیاد صلح Sasakaw برگزار شد.

448

تشریفات کمیل ایرانیان افتخار برگزاری تشریفات رییس و هیئت محترم همراه بنیاد صلح Sasakawa ( ژاپن) را بر عهده داشت که نمایی از دستاوردهای آن ارایه شده است.