شگفتی های دنیای امروزی - فروشگاه های بزرگ

511

سنگ بناهای عظیم تجارت. فروشنده های معظم. غول های فروش کالا. ابرفروشگاه ها، مجموعه هایی عظیم هستند که به خوبی با علاقه ی آمریکایی ها به هر چیز بزرگ جور درمی آیند. این ابرفروشگاه ها بزرگترین و شلوغ ترین مکان های آمریکا هستند. بزرگترین چالش این ابرفروشگاه ها اما پاسخ دادن به تقاضای عظیم و روزافزون مشتریان آنها است..... www.retail-iran.com