موتور جستجو و دو سوال مهم؟؟؟

241

در این برنامه سوال می شود: 1. آیا هنگامی که هواپیماها پیر می شوند نا ایمن می شوند؟ 2. نون و پنیر بخوریم یا نون و پنیر و گردو ؟؟؟ ویدئو های بیشتر در سایت شبکه به آدرس tv7.ir