سید هاشم الحیدری آمریکا در حال فروپاشی است ( زیرنویس فارسی)

558
همایش آمریکا رو به سقوط است بغداد۱۳۹۷/۱۰/۷
pixel