شفافیت اموال و دارایی شورای اسلامی شهر زاهدان

73

اعضای شورای اسلامی شهر «زاهدان» در نشست مطالبه گری، به سوالات در «مورد اموال و دارایی» خود پاسخ می دهند