هنر یعنی این

761
با هم ببینیم : این نقاشی متحرک فوق العادست. تعطیلاتتون پیشاپیش مبارک
pixel