سلامتان می دهم! (آهنگی به زبان اسپرانتو)

691

سلامتان می دهم! آهنگی به زبان اسپرانتو، با خوانندگی روجر بورجس. (نماهنگ به همراه متن ترانه)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده