مراحل شکل گیری قلب تولید شده با چاپگر سه بعدی زیستی

1,051
پژوهشگران با استفاده از گلبول های سفید خون و با بکارگیری تکنولوژی چاپ سه بعدی زیستی، قلبی در ابعاد یک کف دست تولید کردند
pixel