الکامپ 97 - فضای کسب و کار استارت آپ ها / برنامه جهش

222

گفتگوی با آرش سروری از برنامه جهش در مورد کسب و کار استارت آپ ها و کاربرد رایانش ابری برای آن ها در الکامپ 97 - حمید رضا قوامی (شریک موسس جامعه آزاد رایانش ابری ایران)