رعایت فاصله فیزیکی در شرایط همه گیری کرونا

7
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در شهرستان ورامین به دانش‌آموزان خانواده‌های در معرض آسیب، آموزش خود مراقبتی در مقابل ویروس کرونا را شروع کرد. به گزارش روابط عمومی «جمعیت» این موسسه با همکاری شبکه‌های جهانی توسعه ملل متحد (UNDP) طرح تاب آوری و خود مراقبتی در برابر بیماری کووید-۱۹ در دانش‌آموزان آسیب‌پذیر شهرستان ورامین را اجرایی کرد. این طرح با همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران و انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان ورامین، هم‌راستا با طرح پاد، در روستاها و مناطق شهری شهرستان مذکور، برای تعداد ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر از ساکنان، با اولویت خانواده‌های بی‌بضاعت، خانواده‌های زندانیان و اتباع به اجرا درآمد.
pixel