داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

MIDSEW -مید کلوژر (بستن زخم های جراحی)

787

MIDSEWیا «مید كلوژر» ابزاریست است جهت به هم رساندن زخم فاشیوتومی ویا هر عاملی که نیاز به باز گذاشتن طولانی مدت زخم مثلاً در پانکراتیت نکروزان ویا زخم های آلوده ناشی از تروما باشد. سابقاً این امر با به کارگیری وایر ویا نخ نایلون و قطعات نلاتون کات شده انجام می شد که برای بیمار دردناک و در آینده موجب اسکار بدی بروی محل قرارگیری نلاتونها می شد حال اینكه با استفاده از این ست دیگر عوارضی مشاهده نخواهد