لحظه برخورد مرگ بار هواپیما و هلیکوپتر در فرودگاه اورست

676
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 33.4 هزار دنبال کننده