به مناسبت چهارمین سالگرد جهان پهلوان بیت الله عباسپور

723