همنشینی با بزرگان و انسان های موفق بزرگترین راز موفقیت صاحبان کسب و کار

240

همنشینی با بزرگان و انسان های موفق بزرگترین راز موفقیت صاحبان کسب و کار: کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز... در این فیلم دکتر مازیار میر بزرگترین راز موفقیت صاحبان کسب و کار را همنشینی و مجالست با بزرگان میداند.... جالب است به جمله ای از جیم ران بزرگ اشاره کنیم: شما میانگین 5 نفری هستید که گرد شما جمع شده اند... یعنی شما میانگین اطرافیانان هستید... اگر با موفق ها بپلکید خودتان حتما موفق خواهید شد....

pixel