مکانیزم ژیروسکوپ برای تخته بیلیارد درکشتی متحرک

1,059

بااستفاده ازمکانیزم ژیروسکوپ تخته بیلیارد درکشتی متحرک تعادل خود راحفظ میکند