دوربین 95 ؛ قسمت 23؛ روایت دردناک ساختمان پلاسکو

187

1901 - روایت و گزارش تلخ از فاجعه ساختمان پلاسکو .