نشست علمی- استاد مصطفی ملکیان

693
شست علمی- استاد مصطفی ملکیان0 موضوع نشست: توانایى‏هاى اجتماعى فلسفه اسلامى استاد ااریه دهنده: استاد مصطفی ملکیان ناقدان: یارعلی فیروزجایی براهیم علی پور ،محمدعلی مبینی محمدعلی عبداللهی. هیئت داوران:عسگری سلیمانی،احمدحسین شریفی، علرضا آل بویه دبیر علمی:نادر شکر اللهی
pixel