چگونه از قارچکش ها انتظار بیشتری داشته باشیم؟

29
مزیت اگ سلنس موجود در مولکول پیراکلواستروبین را میتوانید در قارچ کش های باسف از جمله: سیگنوم، کابریو دو، اینشورپرفرم و اینوور مشاهده کنید.
pixel