«استفاده از نظارت مردمی برای مبارزه با فساد با رویکرد جمع سپاری»

146

ارائه آقای «صادق محبی» با موضوع «استفاده از نظارت مردمی برای مبارزه با فساد با رویکرد جمع سپاری» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «صادق محبی» - «امیرحسین خورشید»