دوره بیست تا سی: روی خودتان سرمایه گذاری کنید.

286

جلسه یازدهم: پر بیراه نیست اگر بگوییم هیچ چیز به اندازه سرمایه گذاری روی خودمان در بیست تا سی سالگی اهمیت ندارد.

بیست تا سی
بیست تا سی 105 دنبال کننده