کریم انصاری فرد...کاپیتانی همیشگی

518
یادمان هست بهترین موقعیت در برابر اسپانیا گلی که برایمان زدی و سجده شکرت و آن دست های رو به آسمانت. ما همه همه چیز را دیدیم اما اشک های کاپیتان را آن کسی که بغضش را قورت داد و توان ایستادن را نداشت ولی ایستاد را نه
pixel