گستره جغرافیای سیاسی ایران در زمان شاه عباس صفوی

2,449

شاه عباس حدود 40 سال حکومت کرد(از پایان حکومت محمد خدابنده تا آغاز حکومت شاه صفی اول)... در جنوب پرتغالیها را شکست داد و در شرق ازبکها و در غرب عثمانی را به زانو در آورد....اهدائی کانال محمدرضا.م به کانال نقشه های تاریخی با آیدی http://www.aparat.com/historicalmapping