گفتار 50 ” اعجاز حرکت “

217
سخنی درباره نیوتن، معجزه آفرینش در ذات ذرات خرد و سترگ.
pixel