روش های دریافت نوبت پزشک

2,489

روش های دریافت نوبت پزشک در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان با گویش های محلی منطقه - استان خراسان شمالی