به گردش فروردین اجرای زنده ساور در شبهای هیرکان

604

به گردش فروردین بیا به گلزار و ببین چه می کند بوی گل صفای دلجوی گل تصنیفی از زنده یاد امیرجاهد به همراه آوازی در دستگاه ماهور با اجرای زنده عبداله ساورعلیا در برنامه تلویزیونی شب های هیرکان سیمای گلستان