گفتار ۸۸ ” آدمی جان است نه جسم “ - شهود و عرفان...ابدیت

56

مفهوم زمان ، زمان نسبی و زمان ابدی …