پخش سیلاب (جمعاب چناران)

94

در این مستند گزارشی، ضمن دیداری از پروژه پخش سیلابِ جمعاب (در10 کیلومتری چنارانِ خراسان رضوی) در باره مزایای جمع آوری آبهای سطحی و ذخیره نزولات آسمانی در سفره های آب زیرزمینی بیشتر خواهیم دانست.

رسانه سبز
رسانه سبز 175 دنبال کننده