نحوه ثبت درخواست نوبت از وزارت امور خارجه گرجستان

5,612

جهت ارسال مدارک و ثبت درخواست جهت اخذ نوبت از وزارت امور خارجه گرجستان (بابت دریافت تاییدیه گواهی نسبیت، عدم سوء پیشینه و ... ) ، فیلم آموزشی فوق را مشاهده نمایید.