شاهکار اراده و مقاومت جوانان دهلاویه در مقابل موج سیلاب کرخه

44

شاهکار اراده و مقاومت جوانان دهلاویه در مقابل موج سیلاب کرخه با واکنش های مثبت کاربران در فضای مجازی روبرو شد.

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده