جعبه گشایی تلفن تصویری آکووکس مدل R47P

143

ساعیان ارتباط (ارائه کننده راهکارهای جامع ارتباطی) تقدیم می کند: آنباکسینگ تلفن تصویری Akuvox R47P | www.senatelecom.com

pixel