چجوری در کمتر از یک سال به 200 میلیون درآمد رسیدیم؟

460

میلاد اسلامی زاد از مسیری که طی کرد تا اینکه بتواند "نویسش" را راه بیاندازد گفت و از سختی های مسیرش با ما گپ زد

رشدینو
رشدینو 182 دنبال کننده