انیمیشن کوتاه جالب - آبزیان در مطب دکتر

1,275

تا سال 2050، تعداد پلاستیک های رهاشده در دریاها و اقیانوس ها بیش تر از ماهی ها می شود. راه حل: پاکسازی اقیانوس ها، کاهش مصرف پلاستیک و بازیافت 2 اردیبهشت، روز جهانی زمین پاک گرامی باد