ضرورت و چگونگی تحول در حوزه های علمیه

955

آیت الله حیدری در این جلسه به برخی از مشکلات و موانع پیش روی تحوّل در حوزه های علمیه و مؤسسات دینی اشاره نموده و ضمن اینکه دغدغّۀ تحوّل در حوزه های علمیه را لازم و مفید دانسته اند، معتقدند تنها راه اساسیِ موفقیت در این امر، تغییرات ریشه ای و بنیادین در برخی مبانی فکری در گسترۀ علوم و معارف اسلامی است.