زیر بغل هالتر خم مچ بر عکس(تنه 45 درجه با زمین)

3,516

Bent-Over Rows Reverse Grip

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.3 هزار دنبال کننده