بازدید کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی

84

اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با همراهی سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان از دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی (دانشکده فنی پسران امیرکبیر ، دانشکده فنی دختران اطهر)بازدید کردند. اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی وضعیت مراکز آموزش عالی در استان مرکزی حضور دارند

pixel