نخستین فیلم از فوت ریاست و معاون سازمان تامین اجتماعی که در گلستان ایران رویداد

260

به گزارش خبرنگار ایران رویداد امروز در تصادف خودروی وزیر کار ، شریعتمداری در استان گلستان در این سانحه تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی و تاج الدینی معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی هم حضور داشتند، دچار جراحت شدید شده اند. و فوت شدند. این نخستین فیلم ار تصادف خودروی وزیر کار است که به مرگ ریاست سازمان تامین اجتماعی و معاونش در شهرستان گلستان ایران رویداد.