آموزش نمونه‌گیری کووید 19 به روش PCR

99
آموزش نمونه‌گیری covid-19 PCR در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور
pixel